Algemene voorwaarden Online Trainingen
Textilice 

Textilice, gevestigd te Proost Banensstraat 40, 6227 XG, Maastricht
Kamer van Koophandel: 14111446

Hieronder volgen de algemene voorwaarden voor de cursussen aangeboden door Textilice. Het begrip “cursus” in de algemene voorwaarden verwijst tevens naar alle cursussen en lessen, zowel on- als offline, aangeboden door Textilice.

Artikel 1 Inschrijving en toelating

Inschrijving vindt plaats door middel van een inschrijvingsformulier of een directe betaallink, welke te vinden is op de pagina van de betreffende training op de website www.elearning-textilice.com. Door de inschrijving en / of directe betaling verklaart u zich akkoord met de hier genoemde voorwaarden en bepalingen. Tevens verklaart u hiermee dat u zich voldoende heeft laten informeren betreffende de inhoud van de training.

Nadat Textilice uw inschrijvingsformulier en / of betaling heeft ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Een inschrijving verplicht de cursist tot betaling van het cursusgeld, ook als deze automatische ontvangstbevestiging niet zou zijn ontvangen.

Artikel 2 Betaling

Het volledige cursusgeld dient binnen de vermelde termijn worden voldaan. Textilice is gerechtigd cursisten die het cursusgeld niet of niet tijdig betalen van deelname uit te sluiten. Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige cursist c.q. de werkgever die de betalingsverplichting op zich heeft genomen of heeft overgenomen. Mocht de cursist c.q. de werkgever nalatig blijven, dan kan Textilice van haar bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst en vordering van schadevergoeding gebruik maken. Indien de werkgever zijn betalingsverplichting niet nakomt of verklaart daartoe niet meer bereid te zijn, kan de cursist de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening voortzetten.

Textilice behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren. Wanneer een cursus geen doorgang kan vinden, ontvangt u hiervan bericht. Daarnaast zal volledige restitutie plaatsvinden van lesgeld dat reeds is betaald voor de betreffende cursus.

Artikel 3 Herroeping

3.1 Voor consumenten geldt een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf inschrijving. Aangezien de levering o.a. downloadbare digitale inhoud betreft, vervalt de herroepingstermijn van 14 dagen, zodra de consument hoofdstuk 1.2 van de training is gepasseerd. Daarmee geeft de consument aan met de uitvoering te zijn begonnen en wordt de dienst als geleverd beschouwd. De herroepingstermijn van online trainingen die vallen onder de kop “Modulair” geldt alleen indien de les niet is gestart.
De consument kan bij twijfel over voortgang van de cursus binnen 14 dagen (of voordat hoofdstuk 1 is gepasseerd) persoonlijk contact opnemen (telefonisch, via email of chat) om zich te laten informeren over de inhoud van de training. Daarnaast staat er per training een voorbeeldvideo op de website, die vóór inschrijving vrij te bekijken is.
3.2 Voor bedrijven is geen herroeping mogelijk.

3.3 Indien er een inschrijving is ontvangen om deel te nemen aan een training met gebruik van STAP-budget en het STAP-budget wordt niet toegekend, vervalt de inschrijving en zijn er geen kosten verschuldigd. Dit geldt voor zowel consumenten als bedrijven.

Artikel 4 Auteursrecht lesmateriaal

Het auteursrecht op al het lesmateriaal (pdf’s, informatie op de website, video’s en andere) berust bij Textilice. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of aan derden worden gegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal (bijv. email) of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Textilice. Inbreuk op het auteursrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Artikel 5 Klachten

Na afloop van de training wordt iedere cursist verzocht een evaluatieformulier in te vullen. Hiermee kunnen op- en aanmerkingen worden gemaakt over de lesdag. Indien u ontevreden bent over de docent, lesinhoud, onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, nodigen we u uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten.

Artikel 6 Prijzen

Textilice behoudt zich het recht voor de prijs van haar cursussen te wijzigen, welke wijziging niet geldt voor een reeds ingeschreven cursist. Bij inschrijving gelden de actuele prijzen.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid en Persoonsgegevens

Textilice, haar personeel en/of voor haar werkzame personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Textilice conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Textilice, gevestigd aan Proost Banensstraat 40, 6227 XG Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.textilice.nl Proost Banensstraat 40, 6227 XG Maastricht +31 615642825

JCA Ubachs is de Functionaris Gegevensbescherming van Textilice. Zij is te bereiken via info@textilice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Textilice verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@textilice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Textilice verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Textilice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Textilice) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Textilice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 7 jaar > ten behoeve van CRKBO registratie
Personalia >  7 jaar > ten behoeve van CRKBO registratie

Andere gegevens die op het inschrijvingsformulier zijn ingevuld >  7 jaar > ten behoeve van CRKBO registratie

Delen van persoonsgegevens met derden

Textilice verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Textilice en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@textilice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Textilice wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Textilice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@textilice.nl

7-2-2023